Regulamin Świadczenia Usług Serwisu myREST

2 Września 2018

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z Usługi internetowej znajdującej się pod adresem URL https://myrest.io/, zwanego dalej “Serwisem”.
 2. Poniższy Regulamin definiuje zasady świadczenia drogą elektroniczną usługi myREST (zwanej dalej „Usługą“), na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Klientami”) przez Usługodawcę – myREST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-347 Kraków,
  Kapelanka 12), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Kraków- Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000747514, o kapitale zakładowym 5 000,00 złotych wniesionym
  w całości, posiadającej NIP: 6762554361, REGON: 381231313.
 3. Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://myrest.io, e-mail – [email protected], telefon +48 733 663 904 .adres korespondencyjny – Kraków, ul. Kapelanka 12, 30-347
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w Serwisie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo RP. Sądem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla Usługodawcy
 • 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

  1. Serwis – Serwis internetowy działający pod adresem https://myrest.io , służący do aplikacji na instalację Usługi.
  2. Usługa – instalacja systemu oglądania menu, wyzwania kelnera i rezerwacji stolików.
  3. Klient – kierownik lub właściciel lokalu aplikujący na użytkowanie Serwisu.
  4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Serwisu.
  5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji Usługi.
  6. Konto Użytkownika – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych wykorzystań Usługi, a także uzyskania materiałów przesłanych od Klienta.
  7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
  9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
  10. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z Serwisu Internetowego oraz nabywanych w nim produktów.

 

 • Polityka Prywatności – dokument, mający na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa użytkownikowi witryny internetowej.

 

 • Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Serwisu, polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na ramach tego Serwisu.

 

 

 • 3. Rodzaje i zakres działalności Serwisu
 1. Usługa świadczona przez Usługodawcę polega na udostępnieniu Serwisu w celu nawiązania kontaktu pomiędzy Klientem, a Użytkownikiem.
 2. Oferowanymi przedmiotami są:
  1. Możliwość umieszczenia karty elektronicznej;
  2. Możliwość ewaluacji działalności Klienta;
  3. Możliwość rezerwacji stolików w lokalu;
  4. Wezwanie kelnera za pośrednictwem kodu QR
 • 4. Polityka prywatności
 1. Dane osobowe zostają przetworzone przez Usługodawcę według zasad określonych w Polityce Prywatności.
 2. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Klienta przy pomocy Usługi są przechowywane zgodnie z Regulaminem powierzenia danych osobowych.
 • 5. Zasady korzystania z usługi
 1. Serwis nadaje dodatkowe możliwości konta Klienta. Są dostępne następujące opcje pakietów:
  1. Free
  2. Standart
  3. Professional
  4. Enterprise
   Przy czym serwis myREST w wariancie “Free” jest serwisem bezpłatnym, a w wariantach Standart , Professional oraz Enterprise polega na warunkach odpłatnych.
 2. Ceny i warunki korzystania mogą być zmienione. Klienci, które już kupili lub korzystali z możliwości dodatkowych będą powiadomieni o zmianach 14 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. Serwis, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  1. Dokładny opis danej Usługi i jego cech;
  2. Łączną cenę zamówionych usług wraz z podatkami
  3. Dane dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  4. Dane dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Serwisu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej poprzez kliknięcie przycisku wyślij wiadomość.
 5. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich i podane w postaci netto i nie zawierają podatek VAT. 
 6. Serwis zobowiązuje się do rzetelnego świadczenia oferowanych usług.
 7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Serwis przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
  1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  2. Serwis może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Serwis niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 8. Klient i Serwis związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 9. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produktach partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
 • 6. Reklamacje
 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres mailowy [email protected] 
 3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 5. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

 • 7. Płatności
 1. W przypadku wyboru płatnych wariantów Usługi, Usługa świadczona jest dopiero po dokonaniu opłaty przez Klienta.
 2. Wysokość opłaty za poszczególne warianty Usługi określona jest w Cenniku pod adresem https://myrest.io/pricing , który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Są to każdorazowo ceny netto za miesięczny okres korzystania z Usługi.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Cenniku w każdym momencie.
 4. Wykonane za zamówione Usługi płatności nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa lub wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 • 8. Dostępność
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji Serwisu, zwłaszcza w celu jego aktualizacji oraz do modyfikacji lub wymiany sprzętu i oprogramowania stosowanego do świadczenia Usługi, pod warunkiem, że nie będzie się to negatywnie odznaczać na świadczeniu Usługi.
 2. Jeśli przerwy w dostępie do Serwisu wynikają z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, takich jak awarie sprzętowe. Taka przerwa nie jest podstawą do reklamacji Usługi.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu. Konieczna przerwa techniczna zaplanowana będzie tak, by zminimalizować wszelkie niedogodności odczuwane przez Klienta i Użytkownika.
 • 9. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej – możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem, a Serwisem;
  • Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected]
  • Platforma Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załączniki do Regulaminu

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia świadczenia Usługi
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:
 4. Bogdan Tyskyy adres internetowy – https://myrest.io e-mail–[email protected], telefon +48 733 663 904 – Kraków (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Skutki odstąpienia od umowy
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem